foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                        Afaan Oromoo                                                                     English

ስልጠና


የሴክተሩን ባለሙያዎች, የባህል እና ቱሪዝም ተቋማት ሠራተኞችን የአገልግሎት አሰጣጥ ብቃት በመከታተል ባለው ክፍተት ሙያዊ ድጋፍ በማድረግ የአገልግሎት አሰጣጣቸው እንዲሻሻል ከውስጥም ሆነ ከውጭ አካላት ጋር በመሆን ስልጠና መስጠት ሲሆን በዚሁ መሠረት፡-
1.    በአርት ሙያ  (ሙዚቃ፣ ትያትር፣ ተወዛዋዥ፣ ስዕል እና ስነ ጽሁፍ) ላይ ለ4,160 ሰዎች የአሰልጣኞች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡
2.    ለሆቴሎች እና ለሌሎች ቱሪዝም ተቋማት በመተዳደሪያ ደንብ እና በመስተንግዶ ላይ ለ3,679 ሰዎች የአሰልጣኞች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡