foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                        Afaan Oromoo                                                                     English

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ሠርቲፊኬት ማውጣት የሚገባቸው የባህል እና ቱሪዝም ተቋማት

ተ.ቁ. የባህል እና ቱሪዝም ተቋማት
1 የባህል እና የኪነ ጥበብ ማዕከል
2 የስዕል እና የዕደ ጥበብ ስቲዲዮ
3 የስዕል እና የዕደ ጥበብ ጋለሪ
4 የሆቴል እና የቱሪዝም አገልግሎት ሥራ አማካሪ/የማማከር አገልግሎት/
5 የባህል እና የኪነ ጥበብ ሥራ አማካሪ/የማማከር አገልግሎት/
6 የፊልም እና የሙዚቃ ሥራ አስመጪ እና አከፋፋይ
7 የሰርከስ ሙያ ት/ቤት
8 የቤተ መፃህፍት አገልግሎት
9 የሙዚየም አገልግሎት
10 የቅርስ ጥበቃ እና አስጎብኚ
11 የአደን አገልግሎት
12 የፊልም ፕሮዳክሽን አገልግሎት
13 የኪነ ጥበብ ፕሮሞሽን አገልግሎት
14 የትያትር ፕሮዳክሽን አገልግሎት
15 የቱሪዝም ፕሮሞሽን አገልግሎት
16 የሙዚቃ መሣሪያ ማምረቻ
17 የእፅዋት የእንስሳት እና የተፈጥሮ ሀብቶች ጥበቃ እና እንክብካቤ ሥራ
18 የጉዞ ወኪል አገልግሎት
19 የኮምፒዩተር፣ የቪዲዮ እና የኤሌክትሪክ መጫወቻዎች መሸጫ
20 የቱሪስት መኪና ኪራይ አገልግሎት
21 የልጆች መጫወቻዎች እና አሻንጉሊቶች መሸጫ
22 የክልል አስጎብኚ ድርጅት
23 ሌሎች የማዝናናት ሥራዎች (ፌስቲቫል፣ ኮንፈረንስ እና ኤግዚቢሽን)
24 የክልል የግል አስጎብኚ
25 የፋሽን እና የቁንጅና ውድድር ኤግዚቢሽን አገልግሎት
26 የሙዚቃ መሣሪያ በጅምላ እና በችርቻሮ መሸጫ
27 የዘመናዊ ሙዚቃ ባንድ አገልግሎት
28 የመጻህፍት ህትመት አገልግሎት
29 የፎቶግራፍ፣ የቪዲዮ እና የድምፅ ህትመት አገልግሎት
30 የኤሌክትሮኒክስ እና የሙዚቃ መሣሪያ አገልግሎት
31 የባህላዊ ዕደ ጥበብ ዕቃዎች መስሪያ እና መሸጫ
32 ገፀ-ምድር ማስዋብ
33 የማስዋብ አገልግሎት
34 የሆቴል አገልግሎት
35 የሞቴል አገልግሎት
36 የፔኒሲዮን አገልግሎት
37 የሎጅ አገልግሎት
38 የቁርስ ቤት አገልግሎት
39 የባህላዊ ምግብ ቤት አገልግሎት
40 የዘመናዊ ምግብ ቤት አገልግሎት
41 የምሽት ክበብ አገልግሎት
42 ሎካል ጋይድ
43 የቱሪስት የእንስሳት ትራንስፖርት ኪራይ አገልግሎት
44 የባህላዊ ሙዚቃ ባንድ አገልግሎት

 

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ሠርቲፊኬት የሚወጣበት የሴክተሩ መዋቅር

 

በክልል ጽ/ቤት

በከተማ ደረጃ አንድ እና ሁለት እንዲሁም በወረዳ ጽ/ቤት

1.የሆቴል እና የቱሪዝም አገልግሎት ሥራ አማካሪ/የማማከር አገልግሎት/

1.  የባህል እና የኪነ ጥበብ ማዕከል

2.  የባህል እና የኪነ ጥበብ ሥራ አማካሪ/የማማከር አገልግሎት/

2.  የስዕል እና የዕደ ጥበብ ስቲዲዮ

3.  የፊልም እና የሙዚቃ ሥራ አስመጪ እና አከፋፋይ

3.  የስዕል እና የዕደ ጥበብ ጋለሪ

4.  የቅርስ ጥበቃ እና አስጎብኚ

4.  የሰርከስ ሙያ ት/ቤት

5.  የአደን አገልግሎት

5.  የቤተ መፃህፍት አገልግሎት

6.የኪነ ጥበብ ፕሮሞሽን አገልግሎት

6.  የሙዚየም አገልግሎት

7.የቱሪዝም ፕሮሞሽን አገልግሎት

7.  የፊልም ፕሮዳክሽን አገልግሎት

 

 

8.  የጉዞ ወኪል አገልግሎት

8.  የትያትር ፕሮዳክሽን አገልግሎት

9የቱሪስት መኪና ኪራይ አገልግሎት

9.  የሙዚቃ መሣሪያ ማምረቻ

10.  የክልል አስጎብኚ ድርጅት

10.የእፅዋት የእንስሳት እና የተፈጥሮ ሀብቶች ጥበቃ እና እንክብካቤ ሥራ

11.  የክልል የግል አስጎብኚ 

11.የኮምፒዩተር፣ የቪዲዮ እና የኤሌክትሪክ መጫወቻዎች መሸጫ

12.የዘመናዊ ሙዚቃ ባንድ አገልግሎት

12.የልጆች መጫወቻዎች እና አሻንጉሊቶች መሸጫ

13.የባህላዊ ሙዚቃ ባንድ አገልግሎት

13.ሌሎች የማዝናናት ሥራዎች (ፌስቲቫል፣ ኮንፈረንስ እና ኤግዚቢሽን)

14.የፋሽን እና የቁንጅና ውድድር ኤግዚቢሽን አገልግሎት 

15.የሙዚቃ መሣሪያ በጅምላ እና በችርቻሮ መሸጫ 

16.  የመጻህፍት ህትመት አገልግሎት 

17. የፎቶግራፍ' የቪዲዮ እና የድምፅ ህትመት አገልግሎት

18.የኤሌክትሮኒክስ እና የሙዚቃ መሣሪያ አገልግሎት

19. የባህላዊ ዕደ ጥበብ ዕቃዎች መስሪያ እና መሸጫ

20. ገፀ-ምድር ማስዋብ

21. የማስዋብ አገልግሎት

22. የሆቴል አገልግሎት

23. የሞቴል አገልግሎት

24. የፔኒሲዮን አገልግሎት

25. የሎጅ አገልግሎት

26. የቁርስ ቤት አገልግሎት

27. የባህላዊ ምግብ ቤት አገልግሎት

28. የዘመናዊ ምግብ ቤት አገልግሎት

29. የምሽት ክበብ አገልግሎት

30. ሎካል ጋይድ

31. የቱሪስት የእንስሳት ትራንስፖርት ኪራይ አገልግሎት

 

 

 

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ሠርቲፊኬት የሚወጣበት የሴክተሩ መዋቅር

በክልል ጽ/ቤት

በከተማ ደረጃ አንድ እና ሁለት እንዲሁም በወረዳ ጽ/ቤት

1.  የሆቴል እና የቱሪዝም አገልግሎት ሥራ አማካሪ/የማማከር አገልግሎት/

1.  የባህል እና የኪነ ጥበብ ማዕከል

2.  የባህል እና የኪነ ጥበብ ሥራ አማካሪ/የማማከር አገልግሎት/

2.  የስዕል እና የዕደ ጥበብ ስቲዲዮ

3.  የፊልም እና የሙዚቃ ሥራ አስመጪ እና አከፋፋይ

3.  የስዕል እና የዕደ ጥበብ ጋለሪ

4.  የቅርስ ጥበቃ እና አስጎብኚ

4.  የሰርከስ ሙያ ት/ቤት

5.  የአደን አገልግሎት

5.  የቤተ መፃህፍት አገልግሎት

6.  የኪ ጥበብ ፕሮሞሽን አገልግሎት

6.  የሙዚየም አገልግሎት

7.  የቱሪዝም ፕሮሞሽን አገልግሎት

7.  የፊልም ፕሮዳክሽን አገልግሎት

8.  የጉዞ ወኪል አገልግሎት

8.  የትያትር ፕሮዳክሽን አገልግሎት

9.  የቱሪስት መኪና ኪራይ አገልግሎት

9.  የሙዚቃ መሣሪያ ማምረቻ

10. የክልል አስጎብኚ ድርጅት

10. የእፅዋት የእንስሳት እና የተፈጥሮ ሀብቶች ጥበቃ እና እንክብካቤ ሥራ

11. የክልል የግል አስጎብ

11. የኮምፒዩተር' የቪዲዮ እና የኤሌክትሪክ መጫወቻዎች መሸጫ

12. የዘመናዊ ሙዚቃ ባንድ አገልግሎት

12. የልጆች መጫወቻዎች እና አሻንጉሊቶች መሸጫ

13. የባህላዊ ሙዚቃ ባንድ አገልግሎት

13. ሌሎች የማዝናናት ሥራዎች (ፌስቲቫል' ኮንፈረንስ እና ኤግዚቢሽን)

14. የፋሽን እና የቁንጅና ውድድር ኤግዚቢሽን አገልግሎ

15. የሙዚቃ መሣሪያ በጅምላ እና በችርቻሮ መሸ

16. የመጻህፍት ህትመት አገልግሎ

17. የፎቶግራፍ' የቪዲዮ እና የድምፅ ህትመት አገልግሎት

18. የኤሌክትሮኒክስ እና የሙዚቃ መሣሪያ አገልግሎት

19. የባህላዊ ዕደ ጥበብ ዕቃዎች መስሪያ እና መሸጫ

20. ገፀ-ምድር ማስዋብ

21. የማስዋብ አገልግሎት

22. የሆቴል አገልግሎት

23. የሞቴል አገልግሎት

24. የፔኒሲዮን አገልግሎት

25. የሎጅ አገልግሎት

26. የቁርስ ቤት አገልግሎት

27. የባህላዊ ምግብ ቤት አገልግሎት

28. የዘመናዊ ምግብ ቤት አገልግሎት

29. የምሽት ክበብ አገልግሎት

30. ሎካል ጋይድ

31. የቱሪስት የእንስሳት ትራንስፖርት ኪራይ አገልግሎት

የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ሠርቲፊኬት የሚወጣበት የሴክተሩ መዋቅር

በክልል ጽ/ቤት

በከተማ ደረጃ አንድ እና ሁለት እንዲሁም በወረዳ ጽ/ቤት

1.  የሆቴል እና የቱሪዝም አገልግሎት ሥራ አማካሪ/የማማከር አገልግሎት/

1.  የባህል እና የኪነ ጥበብ ማዕከል

2.  የባህል እና የኪነ ጥበብ ሥራ አማካሪ/የማማከር አገልግሎት/

2.  የስዕል እና የዕደ ጥበብ ስቲዲዮ

3.  የፊልም እና የሙዚቃ ሥራ አስመጪ እና አከፋፋይ

3.  የስዕል እና የዕደ ጥበብ ጋለሪ

4.  የቅርስ ጥበቃ እና አስጎብኚ

4.  የሰርከስ ሙያ ት/ቤት

5.  የአደን አገልግሎት

5.  የቤተ መፃህፍት አገልግሎት

6.  የኪ ጥበብ ፕሮሞሽን አገልግሎት

6.  የሙዚየም አገልግሎት

7.  የቱሪዝም ፕሮሞሽን አገልግሎት

7.  የፊልም ፕሮዳክሽን አገልግሎት

8.  የጉዞ ወኪል አገልግሎት

8.  የትያትር ፕሮዳክሽን አገልግሎት

9.  የቱሪስት መኪና ኪራይ አገልግሎት

9.  የሙዚቃ መሣሪያ ማምረቻ

10. የክልል አስጎብኚ ድርጅት

10. የእፅዋት የእንስሳት እና የተፈጥሮ ሀብቶች ጥበቃ እና እንክብካቤ ሥራ

11. የክልል የግል አስጎብ

11. የኮምፒዩተር' የቪዲዮ እና የኤሌክትሪክ መጫወቻዎች መሸጫ

12. የዘመናዊ ሙዚቃ ባንድ አገልግሎት

12. የልጆች መጫወቻዎች እና አሻንጉሊቶች መሸጫ

13. የባህላዊ ሙዚቃ ባንድ አገልግሎት

13. ሌሎች የማዝናናት ሥራዎች (ፌስቲቫል' ኮንፈረንስ እና ኤግዚቢሽን)

14. የፋሽን እና የቁንጅና ውድድር ኤግዚቢሽን አገልግሎ

15. የሙዚቃ መሣሪያ በጅምላ እና በችርቻሮ መሸ

16. የመጻህፍት ህትመት አገልግሎ

17. የፎቶግራፍ' የቪዲዮ እና የድምፅ ህትመት አገልግሎት

18. የኤሌክትሮኒክስ እና የሙዚቃ መሣሪያ አገልግሎት

19. የባህላዊ ዕደ ጥበብ ዕቃዎች መስሪያ እና መሸጫ

20. ገፀ-ምድር ማስዋብ

21. የማስዋብ አገልግሎት

22. የሆቴል አገልግሎት

23. የሞቴል አገልግሎት

24. የፔኒሲዮን አገልግሎት

25. የሎጅ አገልግሎት

26. የቁርስ ቤት አገልግሎት

27. የባህላዊ ምግብ ቤት አገልግሎት

28. የዘመናዊ ምግብ ቤት አገልግሎት

29. የምሽት ክበብ አገልግሎት

30. ሎካል ጋይድ

31. የቱሪስት የእንስሳት ትራንስፖርት ኪራይ አገልግሎት