foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                           English                                                                        አማርኛ

Artii

Giddugala Aadaa Oromoo Magaala Finfinnee

Bakka gamoon kun itti argamu: - Magaala Finfinnee naannoo Istaadiyeemiitti

 • Gamoowwan Giddugaleessa keessatti argaman

 

 

1.         Golahambaa Oromiyaa

2.         Wiirtuu Odeeffannoo, Arkayiviifi Mana Kitaabaa

3.         Wiirtuu Qorannoo Afaan, Seenaafi Artii Oromoo

4.         Galma Tiyaatiraa, Muuziqaa, Fiilmiifi Walga’ii addaa addaa

5.         Galma leenjiifi shaakala arii

6.         Ulaawwan Gaalariifi Egzibiishinii

7.         Mana nyaataafi dhugaatii aadaafi amayyaa

gg1         gg2

Tajaajilawwan giddugalli kun kennuu danda’u keessaas isaan gurguddoon:-

 • Tajaajila qorannoofi qo’annoo kennuu,
 • Tajaajila daawwannaa golambaa,
 • Tajaajila leenjiiwwan ogummaa Artii,
 • Galma waltajjiiwwan mariifi ya’ii kan kessatti gaggeeffamu,
 • Feestivaaloota qopheessuu,
 • Agarsiisa artii (filmii, tiyaatira, diraamaa) kan kessatti gaggeeffamu,
 • Agarsiisni muuziqaafi konsertii kan itti gaggeeffamu,
 • Gaalarii , egzibiishinii dhaabbiifi yeroo akkasumas baazaarii,
 • Tajaajila dubbisaafi agarsiisa kitaabootaafi maxxansaalee addaa addaa,
 • Qophiin barreeffamaa kan kessatti rawwatamu,
 • Walitti hiidhamiinsa gabaa Imx industirii aadaa irratti gurma’an kan keessatti raawwatamu,
 • Dhaabbilee addaa addaa waliin walitti hidhamiinsi hojii kan kessatti uumamu fkn .. dhaabbiilee barnootaa, dhaabbilee qorannoofi qo’annoo