foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                           English                                                                        አማርኛ

Kayyoo
Dhaabbilee Aadaa fi Tuurizimii Naannoo keenya keessa jiran kenna tajaajila isaani dabale itti quufinsi mammilla isaani akka dabaluun galiin isaani  akka dabaluufi akka waliigalatti galiin biyyatti seektaraa aadaa fi tuurizimii irra argatu akka dabaluudha.


Ibsa
Dhaabbilee Aadaa fi Tuurizimii yeroo jennu:
i. Dhaabbilee Aadaa: fkf (mana kitaaba, god-hambaa, mana sinima, mana muziqa, gurgurta meesha aadaa, fi kkf)
ii. Dhaabbilee Tuurizimii/tajaajila tuuristii/:(hoteelaa, loojii, reestoraantii, mooteelaa, kaafiteriyaa, pensiyoonni, rizoortii, tuurist gaayidii, kiraa fardaa, fi kkf)


Tajaajilawwan Keenya

1. Dhaabbilee Aadaa fi Tuurizimii hordofuun deeggersa ogummaa gochuun to’achuu;
2. Hojetoota caasaa keenya fi hojetoota dhaabbilee jiran keessatti hanqina dandeetti  mula’ate fi dandeetti isaani cimsuu irratti leenjii kennu;
3. Dhaabbilee Aadaa fi Tuurizimii warra tahaniif waraqaa ragaa gahumsa ogummaa haraa kennuufi haromsuu;
4.Xalayaa deegersa /bilisa qaraxa akka argatan/ Ministeera Aadaafi Tuurizmiif barreessuu;
5.Ragaa dhaabbilee Aadaa fi Tuurizimii qabachuun qindeessuu;
6.Dhaabbilee tajaajila tuuristii keessa jiran sadarka keessa akka galaniifi kan galaniis akka fooyyeefataan deeggarsa oggumma gochuu.

Ulaagaa Xalayaa Deegersa Bilisa Qaraxa Akka Argatan
Barreesifachuuf Abbaan Dhimmaa Guutachuu Qabu

1.    Hayyama invastimantii;
2.    Hayyama ijaarsaa (hoteelaa, loojii, reestoraantii, fi mooteelaa);
3.    Ragaa abbaa qabeenyummaa mirkaneessuu;
4.    Dambii hundeeffamaafi bulmaataa /PLC ykn Cooperative yoo tahe/;
5.  Sadarkaa dhaabbatichaa (Waj.Aadaafi Tuurizimii Godina, ykn magaalaarraa) xalayaa mirkaneessuu.