foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                           English                                                                        አማርኛ

Dhaabilee Aadaafi Tuurizimii Hayyama Ga’umsa Ogummaa Baafachuun Irra Eegamu

 1. Giddugala Aadaa fi Aartii
 2. Istuudiyoo Fakkii fi Fakkii Boca Harkaa
 3. Gaalaarii Fakkii fi Fakkii Boca Harkaa
 4. Tajaajila Gorsa/Konsaltaansii hojii     Hoteelaafi Tuurizimi
 5. Tajaajjila Gorsa hojii Aadaafi Artii
 6. Tajaajila Alaa-galtee(Import)fi Raabsaa Fiilmiifi Muuziqaa
 7. Mana barumsaa ogummaa sarkasii
 8. Tajaajila Mana Kitaabaa
 9. Tajaajila Godahambaa
 10. Kunuunsaafi Daawwachiisa Hambaa
 11. Tajaajila saafaarii
 12. Tajaajila piroodaakshinii Fiilmii
 13. .Tajaajila Piroomooshinii arti
 14. Tajaajila Piroodaakshinii Tiyaatiraa
 15. Tajaajila Piroomooshinii Tuurizimii
 16. Oomisha Meeshaa Muuziqaa
 17. Eegumsaa fi Kunuunsa Biqiltuuwwan, Bineensootaa fi Hawwatoota Uumamaa
 18. Tajaajila Mijeessa Imalaa (Travel agent)
 19. Gurgurtaa Taphoota kompiitaraa fi Viidiyoo Elektirooniiksii
 20. Tajaajila kiraa konkolaataa tuuristii
 21. Gurgurtaa Horgoggee fi Meeshaalee tapha daa’immanii
 22. Tajaajila Daawwachiisaa Naannoo(Regional Tour Operator)
 23. Tajaajila qindeessaa qophii addaa
 24. Daawwachiisaa-Dhunfaa Naannoo (Regional tourist guide)
 25. Tajaajila agarsiisa faayeroo fi dorgommii bareedinaa
 26. Tajaajila Gurgurtaa Jimlaa fi Qinxaaboo Meeshaa Muuziqaa
 27. Tajaajila Baandii Hammayyaa
 28. Tajaajila Baandii Aadaa
 29. Tajaajila Maxxansiisa Kitaabaa
 30. Tajaajila Maxxansa Sagalee, Viidiyoo fi Suuraa
 31. Tajaajila Taphachiisa Meeshaa Muuziqaa Elektrooniksii
 32. Tajaajila Gurgurtaa) fi Oomisha Meeshaa Ogummaa Harkaa Aadaa
 33. Tajaajila bareechisa lafaa
 34. Tajaajila Miidhaagsuu yookiin Cokuu
 35. Tajaajila Hoteelaa,
 36. Tajaajila Moteelaa,
 37. Tajaajila Peensiyoonaa
 38. Tajaajila Loojii
 39. Tajaajila Mana Ciree
 40. Tajaajila Mana Nyaataa Aadaa,
 41. Tajaajila Mana Nyaataa Hammayyaa
 42. Tajaajila Kilabii Halkanii
 43. Daawwachiisaa Dhunfaa Qa’ee
 44. Tajaajila Kiraa Beeylada Geejjiba Tuuristii.


Waraqaa ragaa gahumsa ogummaaDhaabilee caasaa Biiroo keessatti iddoo itti kennamu

Sadarkaa Biirotti Kennamu Sadarkaa  Bulchiinsa Magaalaa Sadarkaa 1ffaa, 2ffaa B fi Aanaatti Kennamu.
1.    Tajaajila Gorsa/Konsaltaansii hojii Hoteelaafi Tuurizimi 1.  Giddugala Aadaafi Aartii
2.     Tajaajjila Gorsa hojii Aadaafi Artii 2.   Istuudiyoo Fakkiifi Fakkii Boca Harkaa
3.     Tajaajila Alaa-galtee (Import) fi Raabsaa Fiilmiifi Muuziqaa 3.    Gaalaarii Fakkiifi Fakkii Boca Harkaa
4.     Kunuunsaafi daawwachiisa Hambaa 4.    Mana barumsaa ogummaa sarkasii
5.     Tajaajila saafaarii 5.   Tajaajila Mana Kitaabaa
6.     Tajaajila Piroomooshinii arti 6.    Tajaajila Godahambaa
7.     Tajaajila Piroomooshinii Tuurizimii 7.    Tajaajila piroodaakshinii Fiilmii

8.Tajaajila Haala Mijeessa Imalaa

      (Travel agent)

8.    Tajaajila Piroodaakshinii Tiyaatiraa

9.Tajaajila kiraa konkolaataa

           tuuristii

9. Oomisha Meeshaa Muuziqaa

10.Tajaajila Daawwachiisaa  

           Naannoo (Regional Tour

           Operator)

10.   Gurgurtaa Taphoota kompiitaraa fi Viidiyoo Elektirooniiksii

11. Daawwachiisaa-Dhunfaa 

            Naannoo (Regional tourist    

             guide)

11.   Gurgurtaa Horgoggee fi meeshaalee tapha daa’immanii
12.Tajaajila Baandii Aadaa 12.   Tajaajila qindeessaa qophii addaa (especial event organizer)
13.Tajaajila Baandii Hammayyaa 13.   Tajaajila agarsiisa faayeroo fi dorgommii bareedinaa
  14.  Tajaajila Gurgurtaa Jimlaafi Qinxaaboo Meeshaa Muuziqaa
  15. Tajaajila Maxxansiisa Kitaabaa
  16. Tajaajila Maxxansa Sagalee, Viidiyoo fi Suuraa
  17.  Tajaajila Taphachiisa Meeshaa Muuziqaa Elektrooniksii
  18.   Tajaajila Gurgurtaafi Oomisha Meeshaa Ogummaa Harkaa Aadaa
  19.   Eegumsaafi kunuunsa biqiltuuwwan, bineensootaafi hawwatoota uumamaa
  20. Tajaajila bareechisa lafaa (landscaping )
  21.  Tajaajila Miidhaagsuu   yookiin Cokuu (decoration and beautification)
  22.    Tajaajila Hoteelaa
  23.    Tajaajila Moteelaa
  24.    Tajaajila Peensiyoonaa
  25.    Tajaajila Loojii
  26.   Tajaajila Mana Ciree
  27.     Tajaajila Kilabii Halkanii
  28.    Tajaajila Mana Nyaataa Aadaa
  29.     Tajaajila Mana Nyaataa Hammayyaa
  30.     Daawwachiisaa Dhunfaa Qa’ee
  31.     Tajaajila Kiraa Beeylada Geejjiba Tuuristii