foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                           English                                                                        አማርኛ

To’annaafi Hordoffii

Dhaabbileen aadaafi tuurizimii kennaan dandeetti tajaajila isaani akka dabaluu:

Adeemsi Hojii Ijoo Ga’umsa Tajaajila Dhaabbilee Aadaafi Tuurizimii to’annaafi hordoffii dhaabbilee aadaafi turizimii bu’aa armaan gadii jiddu galeessa godhatee gaggeeffama.

  • Kenna tajaajila hojetoota caasaa keenya fi hojetoota dhaabbilee aadaafi tuurizimii hordofuun hanqina dandeetti  mula’ate fi dandeetti isaani cimsuu irratti qaama keessaafi alaa fayyadamuun leenjii kennuuf;
  • Hambaalee seenaafi qabeenyi uumamaa hawwattoota tuuristii badiif akka hin saaxilamne akka kunuunfamaniifi akka eegamaan hordofuun deeggarsa ogumma taasisuuf;
  • Dhaabbilee seektara aadaafi tuurizimii irratti warra boba’aan waraqaa ragaa gahumsa ogummaa akka baafataniifi yeroon akka haromsifataan goochuufi;
  • Ragaa dhaabbilee Aadaa fi Tuurizimii qabachuufi qindeessuuf;
  • Dhaabbilee tajaajila tuuristii keessa jiran sadarka keessa akka galaniifi kan galaniis akka fooyyeefataan hordofuun; deeggarsa oggumma gochuun to’achuu.

Bu’uura kanaan Adeemsi Hojii Ijoo Ga’umsa Tajaajila Dhaabbilee Aadaafi Tuurizimii hanga ammaatti keessa dhaabbilee 7,108 ta’aniif deeggarsa ogumma; to’annaafi hordoffii godhamee jira.

Dhaabbilee (waldaalee) tajaajila daawwachisaa irratti bobba’an (tour guide, tour operator) 95 ta’an  hordofuun  tajaajila ogummaa akka argatan godhamee jira.