foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                           English                                                                        አማርኛ

        Leenjii

Kenna tajaajila hojetoota caasaa keenya fi hojetoota dhaabbilee aadaafi tuurizimii hordofuun hanqina dandeetti  mula’ate fi dandeetti isaani cimsuu irratti qaama keessaafi alaa fayyadamuun leenjiin ni kennama. Haaluma kanaan:


1.  Leenjii leenjistootaa Ogummaa Artii (Muuziqaa, tiyaatira, shubbiiisa fakkiifi og- barruu) ilaalchisee namoota 4160f kennammee jira.
2.  Hotelootaa, dhaabilee aadaafi tuurizimii fi caasarra leenjii leenjistoota daanbiiwwanfi keessumeessa irraatti namoota 3679f kennamee jira.