foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                           English                                                                        አማርኛ

Sadarkeessuu

Dhaabbilee tajaajila tuuristii keessa jiran sadarka keessa akka galaniifi kan galaniis akka fooyyeefataan hordofuun deeggarsi oggumma ni godhama.

Yeroo amma akka naannoo iddoowwaan murasaarra hoteelonni 124 ta’an sadrkaa urjii ni galu jedhamee yaadame keessa 68 filatamanii hojetoota isaanii 4,000 ta’an akka COC madaalchisan taasifamee; ogeessota madaalla hoteeloota sadarka adunyaatiin/UNWTO/n madaalamanii bu’aan isaa eegamaa jira.