foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Oromia Culture and Tourism Bureau

Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa

                                                                           English                                                                        አማርኛ

 

Ergama BATO:

Qabeenya Aadaa fi qabeenya uumamaa hawwata tuurizimii naanichaa hirmaannaa uummataatiin qorachuu, misoomsuu, kunuunsuu, beeksisuufi babal’suu akkasumas fuula gaarii naanichaa ijaaruun bu’aa hawaasa dinagdeefi siyaasaa ittifufiinsa qabu akka argamsuu gochuu

Mul’ata BATO:

Bara 2012tti qabeenya aadaafi qabeenyii uumamaa hawwata tuurizimii naanichaa misoomsuufi babal’suun bu’aan hawaasa dinagdee irraa argamu dachaa lamaan akka guddatu taasisuu.

Dudhaalee Biiroo

Kabaja Aadaa

Iftomina

Ittigaafatamummaa

Hirmaachisummaa

Simannaa Gaarii

Amanamummaa

aboutcontact
pic1
pic2
pic3